دانشگاه صنعتی شریف

ساختمان آموزش، مجتمع خدمات فناوری دانشگاه صنعتی شریف، و ساختمان تالارها از جمله بناهایی بوده اند که توسط تیم اجرایی شرکت پوشش دهی شده اند.

در این پروژه از پوشش عایق حرارت برای ساختمان خدمات فناوری و پوشش آبگریز و خود تمیز شونده برای دیگر ساختمان ها استفاده شد.