حوض های پارکی

 

سطح حوض ها و استخرهای پارکی پس از مدتی به دلیل انجام واکنش های فتوسنتزی و تابش نور آفتاب، بستر رشد جلبک ها و موجودات دیگری مانند بکتری ها و قارچ ها می شود که علاوه بر اینکه موجب آلودگی و بیماری هستند، پس از مدتی زیبایی این نماها را نیز از بین می برند.

راه حل مناسب استفاده از پوشش آنتی باکتریال سطوح سنگی و بتنی است که با انجام واکنش های شیمیایی دیواره ی سلولی باکتری ها را تخریب کرده و آنها را از بین می برد و از ایجاد آلودگی و از بین رفتن زیبایی آنها جلوگیری می کند؛ به همین دلیل تقاضا برای استفاده از این پوشش برای حوض های پارکی و آبنماهای شهری به دلیل مزایای آن در حال افزایش است.