سطوح سنگی و بتنی (نمای ساختمان و پشت بام)

پوشش عایق حرارتی سطوح سنگی و بتنی

عایق کاری سطوح مختلف ساختمانی یکی از راه­ های جلوگیری از هدر رفت انرژی و در نتیجه کاهش هزینه ها می­ باشد.با اعمال نانو پوشش عایق حرارتی بر روی سطوح ساختمانی سنگی و بتنی می توان این امر را تا حد قابل قبولی تحقق بخشید.

نانو ذرات موجود در این پوشش با جذب بخشی از طیف­ های تابش و باز تابش نور خورشید، مانع از عبور گرما می­ شوند و مصرف انرژی را به مقدار قابل توجهی کاهش می­ دهند، بطوری که راندمان کاهش گرمای عبوری تا حدود 20 الی 25 درصد خواهد بود.

سطوح قابل اجرا:

- نما های ساختمانی

- پشت بام ساختمان ها
|