سطوح شیشه ای(اتومبیل و ساختمان)

پوشش خود تمیز شونده شیشه (فتو کاتالیست)

شیشه ی ساختمان ها و اتومبیل ها به علت تماس با آلودگی های شهری از جمله دوده و ذرات چربی موجود در هوا پس از مدتی دچار آلودگی های مرکبی می شوند که زدودن آن ها از روی سطح وقت و هزینه بر است و نیز گاهی مشکل.

یکی از آسان ترین روش های برطرف کردن این آلودگی ها استفاده از پوشش های فتوکاتالیستی می باشد که با جذب اشعه ی فرابنفش خورشید پیوند آلودگی ها با سطح را شکسته و آنها را تجزیه کرده و به محیط باز می گردانند. در نتیجه بدون صرف انرژی و وقت سطوح شیشه ای خود به خود تمیز می شوند.

سطوح قابل اجرا:

شیشه ی اتومبیل ها

پنجره ی ساختمان ها
|