سطوح فلزی(نما ها و قطعات شهری)

پوشش خود تمیز شونده فلزات (فتو کاتالیست)

استفاده از فلزات در ساخت بسیاری از قطعات امروزه مرسوم می باشد. بعضی از این قطعات مانند گاردریل ها و تابلو ها و آویز های شهری در اثر جذب دوده و آلودگی های شهری کثیف می شوند و هر ساله هزینه های کلانی را برای از بین بردن این آلودگی ها به خود اختصاص می دهند. پوشش خود تمیز شونده نانو پاک با جذب اشعه­ ی فرابنفش خورشید موجب شکستن پیوندهای ایجاد شده بین آلودگی­ها و سطح ­شده و ذرات آلودگی از سطح جدا می­شوند. به این ترتیب سطوح از ذرات دوده و چربی و گرد و غبار  پاک می­ ماند.

سطوح قابل اجرا:

نما ها و قطعات شهری
|