سطوح جذبی(بتن، آجر و سنگ)

پوشش خود تمیز شونده بتن، آجر و سنگ (فتو کاتالیست)

امروزه در شهرهای صنعتی وجود ریز گردها و ذرات دوده در هوا موجب ایجاد آلودگی های زیادی روی نماهای شهری می شود. اعمال این پوشش بر روی نماهای ساختمانی بخصوص نما های سنگی، سیمانی و آجری با جذب اشعه ی فرابنفش خورشید موجب شکسته شدن پیوند های ایجاد شده بین آلودگی ها و اتم های سطحی شده و ذرات آلودگی را از سطح جدا می کند در نتیجه موجب تمیز شدن خود به خودی سطح می شود.

سطوح قابل اجرا:

سطوح بتنی سازه های شهری مانند پل ها

سنگ نما

نماهای آجری

نماهای سیمانی

 
|