پوشش ضد آب کاشی و سرامیک (سرویس های بهداشتی)

پوشش ضد آب کاشی و سرامیک

یکی از آلودگی های عمده ای که روی سطوح کاشی و سرامیک ها بوجود می آید در اثر باقی ماندن قطرات آب و در نتیجه بخار شدن آب و باقی ماندن رسوبات محلول در آب بر روی سطوح مذکور می باشد که پس از مدتی باعث خوردگی سطوح و نیز از بین رفتن جلا و زیبایی و استحکام این سطوح می شود. در اثر جلوگیری از باقی ماندن این قطرات روی این سطوح در طول زمان آلودگی های مذکور کمتر ایجاد شده و سطوحی تمیز تر خواهیم داشت. یکی از روش هایی که می توان با آن مانع از باقی ماندن این قطرات روی سطوح شد اعمال پوشش های آبگریز کننده ی نانو پاک می باشد.

سطوح قابل اجرا:

سطوح سرامیکی

کاشی

چینی های بهداشتی و سرویس های بهداشتی 

استخر ها

 
|