پوشش ضد آب سطوح غیر جذبی(شیشه اتومبیل و ساختمان)

پوشش ضد آب شیشه

با اعمال این پوشش بر روی سطوح شیشه ای آهنگ ایجاد آلودگی ها روی سطح کاهش می یابد و نیز با عبور قطرات آب از روی سطح آلودگی های قبلی نیز تا حد قابل قبولی شسته می شوند.این پوشش با ذرات نانومتری برای ایجاد سطوح آب گریز و کاهش آلودگی سطح می­باشد. این پوشش به صورت محلول حاوی ذرات نانو متری و ترکیبات دیگر ارائه می­گردد که پس از حذف حلال ذرات نانومتری بر روی سطح و بین مولکول­های سطحی بطور یکنواخت توزیع می­گردند. سطح حاصل به شدت آب­گریز بوده و از تر شدن ممانعت می­گردد. بنابراین سطح تمیز باقی مانده و آلودگی ها همراه با جریان آب حذف می گردند.

سطوح قابل اجرا:

شیشه اتومبیل ها

پنجره های ساختمانی
|