پوشش های عایق حرارت با بازده شگفت انگیز

پوشش های عایق حرارت با بازده شگفت انگیز

بحران انرژی در سال های گذشته یکی از بزرگترین دغدغه های جامعه ی جهانی بوده است. بدون ابداع روش های نوین برای جلوگیری از هدر رفت انرژی یکی از بزرگترین نیاز های جامعهی جهانی می باشد. یکی از مواردی که می تواند در این امر نقش موثری داشته باشد عایق کردن سطوح مختلف سازه های عمرانی به منظور جلوگیری از هدر رفت انرژی می باشد.

پوشش های عایق حرارتی توسعه یافته در واحد تحقیق و توسعه ی شرکت با دارا بودن ویژگی های منحصر به فرد می تواند تا 30 درصد از هدر رفت انرژی جلوگیری نماید.

این پوشش ها که به مرحله ی نهایی تولید رسیده اند اکنون آماده روانه شدن به بازار می باشند.