رنگ ضد خوردگی

ویژگی ها: مقاوم در برابر محیط های خورنده ،کاهش قابلیت تر شوندگی و در نتیجه خوردگی،کاهش خوردگی در محیط های آبی ،کاهش خوردگی اتمسفری سطوح،قابل اعمال در سطوح فلزی،بتون و گچ.

سطوح قابل اجرا: فلز، بتون ،گچ وسطوح رنگ شده

البته در فلز،بتون و گچ در ابتدا از اسپری پرایمر استفاده شده و سپس رنگ ضد خوردگی اعمال می گردد.

توضیح:در این رنگ از شبکه پیگمنتت ها و ذرات اکسیدی استفاده شده و جلوی نفوذ آب و آنیون های خورنده را گرفته و لذا مقاومت به خوردگی را افزایش می دهد.

با کاهش اندازه ذرات اکسیدی سطح موثر ذرات افزایش و نفوذپذیری اجزای خورنده در رنگ کاهش می یابد.