رنگ ضد گرد و غبار

ویژگی ها: خود تمیز شوندگی سطوح، دفع ذرات گرد و غبار،کاهش دود، کاهش آلودگی های سطحی از جمله گل و لای همراه باران ،شستشو توسط آب باران و یا حذف آلودگی ها توسط تابش نور خورشید

سطوح قابل اجرا:سطوح از پیش رنگ شده-بتون،سیمان،گچ و فلز و اغلب سطوح رایج ساختمانی

توضیح: باعث شکسته شدن پیوند بین آلودگی و نانو ذرات سطح شده و آلودگی ها را دفع می نماید که در نتیجه موجب تمیز شدن خودبه خودی سطوح می شود.